Second Logo

Uppförandekod

Med vår uppförandekod guidas vi i vårt arbete för att skapa en ansvarsfull och långsiktigt sund affärsverksamhet som genomsyras av hållbarhet.

Uppförandekoden tydliggör för våra medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Den grundar sig på våra kärnvärden och ger vägledning i hur våra medarbetare ska agera och fatta korrekta beslut i vardagen.

Länk till Uppförandekod

Inom Motum och våra dotterbolag skapar vi en ansvarsfull och långsiktigt sund affärsverksamhet där hållbarhet skall genomsyra hela verksamheten. Motums uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Med hållbar verksamhet och utveckling menas att Motum erbjuder tjänster och produkter som tillgodoser dagens behov utan att äventyra framtida generationers möjlighet att tillgodose sina behov. Hållbarhet är ett ledord på Motum och vi lägger stor vikt vid att våra lösningar ska vara bra för både människa och miljö.

I uppförandekoden framgår de principer vi alla skall sträva efter att följa och den ger praktisk vägledning i våra dagliga handlingar och affärsbeslut, dels internt till Motums medarbetare och dels externt vid kommunikation och samverkan med kund och andra externa intressenter.

Motum erkänner de tio principerna i FN:s Global Compact* och verkar för att dessa främjas i de samhällen och miljöer i vilka koncernen verkar. Uppförandekoden är baserad på dessa principer. Respekt för och skydd av miljön, mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter och god affärsetik skall integreras i alla affärsbeslut.