Second Logo

Dockningsstation

En dockningsstation installeras för att underlätta in- och utlastning med lastbil. Lösningen stänger effektivt ute kyla vilket resulterar i sänkta uppvärmningskostnader. Dessa lösningar är särskilt utformade för lastkajer, och är vanligen utrustade med en rad funktioner som underlättar för lastning av varor och gods. Lösningen effektiviserar logistikprocessen och minimerar risken för skador på godset.

Genom effektiv lasthantering och smidiga drift erbjuder en dockningsstationen en säker och bekväm lösning.

__________________________________

 • En dockningsstation för lastbilar skapar en jämn och säker övergång mellan lastbilar och lagerbyggnader.
 • Genom att ha en dedikerad dockningsstation för lastbilar kan man säkerställa att lastning och lossning sker på ett säkert sätt.

Hur fungerar en dockningsstation?

Dockningsstationen fungerar genom en upphöjd ramp som ansluter lastbilen tillsammans med lastkajen, tätningsanordning som förhindrar läckage av värme samt kyla.

Varför ska man installera dockningsstationer?

Det finns många anledningar att installera en dockningstation. Några av fördelarna är detta:

  • Ökad produktivitet: När dockningsstationen används så tryggar man att lastning och lossning av varor och gods sker snabbt och effektivt. Genom att installera dockningsstationer så blir övergången mellan lastbil och lastkaj jämn samt pålitlig – vilket minskar risken för förseningar eller minskad produktiviet.
  • Förbättrad säkerhet: Eftersom dockningsstatinen är särskilt konstruerad för att underlätta lastning av varor och gods så är även dess säkerhetsfunktioner optimerade för detta. Eftersom dockningsstationen säkrar jämn övergång mellan lastbil och lastkaj så minskar även risken olyckor. Tätningsanordningar förhindrar att värme och kyla tar sig in och ut ur byggnaden vilket i förlängningen minskar risken för skador på varor.
  • Bättre energieffektivitet: Vidare så bidrar tätningsanorndningar och nivågolvplattor att förhindra att varm och kall luft läcker ut från byggnaden vilket reducerar energikostnader såväl som minskar klimatpåverkan.
  • Flexibilitet: Dockningsstationen kan anpassas efter föreliggande behov och den specifika lastkajens krav, samt vilka typer av lastbilar som ska nyttjas och det gods som ska transporteras.
  • Lägre underhållskostnader: Att använda ett dockningssystem reducerar underhållskostnader eftersom det minskar risken för skador på fastighet och utrustning vilket leder till lägre underhållskostnader på sikt.

Är en dockningsstation säker?

Dockningsstationer är utformade för att vara säkra men det är viktigt att installation utförs av certifierad kompetens för att trygga att anordningen är säker att använda. Stationen har vanligtvis en halksäker yta på rampen som ska minska risken för att den som nyttjar stationen halkar och skadar sig.

Vad kostar det att installera en dockningsstation?

Det finns många faktorer som påverkar kostnaden för en dockningsstation , såsom installationens omfattning, val av material, installationens komplexitet, önskad funktionalitet, eventuella licensavgifter och arbetskostnader. Det är även viktigt att känna till att det kan finnas indirekta kostnader förknippade med installationen av porten såsom service och underhåll.


Kontakta oss

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller läs någon av våra senaste artiklar